Bibliografia Maria Montessori

na podstawie zestawienia bibliograficznego (1996-2004) Oddział Informacji Naukowej BG AP przygotowane przez E. Piotrowska, E. Tłuczek, R. Zając, A. Gumułka
Artykuły

 1. Baran Zofia, Cyran Alfreda, Momora Zofia: Metoda Marii Montessori - historia i współczesność // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 341-343
 2. Bednarczuk Beata: Edukacja globalna w ujęciu Marii Montessori // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2001, T. 21, s. 107 - 112
 3. Bednarczuk Beata: Formy organizacji pracy uczniów w metodzie Marii Montessori // Wychowanie na co Dzien. - 2001, nr 4/5, s. 9-11
 4. Bednarczuk Beata: Idea "kosmicznej edukacji" Marii Montessori próba całościowego spojrzenia na świat // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 1997, T. 18, s. 143-147
 5. Bednarczuk Beata: Jak upływa czas? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 1, s. 32-35
 6. Bednarczuk Beata: Ocena pracy dziecka według Montessori // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 66-72
 7. Bednarczuk Beata: Poziom przystosowania szkolnego dziewięcioletnich uczniowi z klasy konwencjonalnej i grupy Montessori // Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. - 2000, Z. 12, s. 21-32
 8. Bednarczuk Beata: Psychologiczne podstawy pedagogiki Marii Montessori // Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J Paedagogia- Psychologia. - 2000, Vol. 13, s. 117-131
 9. Bednarczuk Beata: Teoriopoznawcze podstawy edukacji metoda Marii Montessori // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 52-58
 10. Guz Sabina: Edukacja środowiskowa w szkołach Montessori // Wychowanie na co Dzien. -2004, nr 1-2, s. 3-7
 11. Guz Sabina: Kosmiczna edukacja w klasach Montessori // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 8-14
 12. Guz Sabina: Metoda Montessori a zachowania społeczne dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 9, s. 515-520
 13. Guz Sabina: Opinie współczesnych uczonych amerykańskich o metodzie Montessori // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2000, T. 20, s. 33-42
 14. Guz Sabina: Organizacja pracy uczniowi w średniej szkole Montessori: na przykładzie Szkoły Woods w Houston w stanie Teksas // Wychowanie na co Dzien. - 2000, nr 1/2, s. 3-7
 15. Guz Sabina: Przygotowanie dzieci do udziału w szyciu społecznym: z doświadczeń szkoły Montessori // Wychowanie na co Dzien. - 2000, nr 6, s. 27-31
 16. Guz Sabina: Wykorzystanie pedagogiki Montessori w kształceniu nauczycieli i edukacji dzieci w Polsce // Rocznik Edukacji Alternatywnej-2003, nr 1, s. 43-54
 17. Hellbrügge Theodor: Pedagogika lecznicza według Montessori jako metoda wczesnej integracji społecznej w rodzinie, przedszkolu i szkole // Zeszyty Naukowe UJ. Prace Pedagogiczne. - 1996, Z. 24, s. 21-28
 18. Johansson Margareta: Education in Maria Montessori's "prepared pedagogic environment" at Swedish universities today - a justified possibility? // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 51-62
 19. Jordan Jarosław: "Pomóż mi zrobić to samodzielnie" Trendy i innowacje. Edukacja w przedszkolu. Wyd. Raabe,1998.
 20. Jordan Jarosław: "Ruch i aktywność własna" Trendy i innowacje. Edukacja w przedszkolu. Wyd. Raabe, 2003
 21. Kondracka Monika Mariola: Antropologiczne podstawy metody Marii Montessori // Test. - 1996, nr 3, s. 23-31
 22. Kondracka Monika Mariola: Rozwój społeczno - moralny dziecka w świetle poglądów Marii Montessori // Test. - 1996, nr 4, s. 84-92
 23. Krokowska Izabela: Moje doświadczenie ze szkołą Montessori // Auxilium Sociale. - 1999, nr 3/4, s. 204-207
 24. Kucha Ryszard: Rozwój pedagogiki Marii Montessori w Polsce - rys historyczny // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 23-42
 25. Kujawska Iza: Może za rok // Głos Nauczycielski. - 1999, nr 27, s. 10-11. - Spór o utworzenie gimnazjalnych klas Montessori.
 26. Ludwig Harald: Montessori-Pädagogik in Deutschland // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 37-49
 27. Łatacz Ewa: Edukacja językowa w ujęciu Marii Montessori jako przygotowanie do czynnego i twórczego uczestnictwa w logosferze // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Lodzi. - 2001, nr 3, s. 119-131
 28. Łatacz Ewa: Pedagogika Marii Montessori-próba wykorzystania w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi//Roczniki Pedagogiki Specjalnej-2000, T. 11, s. 42-46
 29. Łatacz Ewa:Podobieństwa metod pedagogicznych Marii Montessori i Marii Grzegorzewskiej//ActaUniversitatis Lodziensis Folia Paedagogica1999,[Z]2,s15-19
 30. Łatacz Ewa: Trud wychowania Marii Montessori dla cywilizacji miłości // Wychowanie na co Dzien. - 1998, nr 1/2, s. 36-38
 31. Materniak Mieczyslawa: Die Aufgaben der Erzieher in der Montessori-Pädagogik und ihre Bedeutung für den Fremdsprachenunterricht // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Czestochowie. Studia Neofilologiczne. - 2000, Z. 1, s. 93-98
 32. Materniak Mieczyslawa: // Prace Naukowe Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Czestochowie. Studia Neofilologiczne. - 2002, Z. 3, s. 15-25
 33. Matyjas Bozena: Działanie pedagogiczne (dydaktyczno-wychowawcze) na szczeblu elementarnym w poglądach i pracy Marii Montessori // Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne. - 1999, Z. 35, s. 11-24
 34. Metoda Marii Montessori - historia i współczesność / Zofia Baran [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 341-343
 35. Nowak Urszula, Skopinska Danuta, Kucharzewska Grażyna: Pedagogika Marii Montessori w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych: pedagogika M. Montessori - jej "narodziny" i rozwój // Zeszyty Naukowe UJ. Prace Pedagogiczne. - 1996, Z. 26, s. 29-38
 36. Ordon Urszula: System Marii Montessori w pracy z małym dzieckiem // Prace Naukowe. Pedagogika / Wyższa Szkołą Pedagogiczna w Czestochowie. - 1999/2000, Z. 8/10, s. 203-209
 37. Rabianska Maria, Kruk Jolanta: Praca według założeń Marii Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 6, s. 348-349
 38. Rachanska Joanna: Kluczowe zadania nauczyciela w pedagogice Montessori // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 55-60
 39. Rawska Teresa: Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori - historia i współczesność // Paedagogia Christiana. - 1999, [T.] 3, s. 105-115
 40. Rozdzialik Alicja: Dziecko niepełnosprawne jako podmiot procesu nauczania w świetle pedagogiki i psychologii humanistycznej // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 2000 nr 1 s.116-118
 41. Sierszecka Bernadeta: O kształceniu zmyslow w pedagogice Marii Montessori // Katecheta. -2003, nr 5, s. 52-57
 42. Sikorska Iwona, Strzepek Beata: Jeden dzien. z życia przedszkola Montessori // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 6, s. 362-367
 43. Szablewska Magdalena: O pedagogice Marii Montessori i mojej szkole // Życie Szkoły. - 1999, nr 10, s. 788-790
 44. Szmytka Renata: Ćwiczenia codziennego dnia w teorii pedagogicznej Marii Montessori // Wychowanie na co Dzien. - 1998, nr 7/8, s. 11-14
 45. Sliwerski Bogusław: Pedagogika Marii Montessori w Polsce // Wychowanie na co Dzien. - 2002, nr 12, s. 7-9
 46. Włodarczyk Renata: Korelacja zajęć ruchowych o charakterze ogólnorozwojowym z matematyka w edukacji klasycznej i montessoriańskiej// Wychowanie na co Dzien. - 1998, nr 6, dod. s. I-IV
 47. Zellma Anna: Wybrane elementydydaktyczno-wychowawcze systemu edukacyjnego Montessori w katechezie wczesnoszkolnej //Katecheta.2003 nr5 s.3-11
 48. Zwierzchowska Iwona: Pedagogika Marii Montessori - przyszłością dla Europy: III Międzynarodowa Konferencja Montessori-Europa // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2003, T. 23, s. 185-189 ; Toz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 367-368
 49. Zoltak Zofia: Idea i dorobek pedagogiczny Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkołą Specjalna. - 1996, nr 4, s. 227-229
 50. Adamek Irena: Maria Montessori i jej system // W: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Irena Adamek. - Kraków, 1997. - S. 146-153
 51. Badura-Strzelczyk Gabriela: Próby wykorzystania elementów pedagogiki Marii Montessori w praktyce nauczania początkowego // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków, 2000. - S. 137-140
 52. Bednarczuk Beata: Dziecko w grupie Montessori // W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Józefa Kuzmy i Janusza Morbitzera. - Kraków, 2003. - S. 103-110
 53. Bednarczuk Beata: Materiały rozwojowe Montessori droga indywidualnej nauki dziecka // W: Dziecko - nauczyciel - rodzice: konteksty edukacyjne / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Białystok, 2003. - S. 397-403
 54. Bednarczuk Beata: Modele przystosowania szkolnego uczniowi z klas konwencjonalnych i grup Montessori // W: Integracja w edukacji: dylematy teorii i praktyki / pod red. Jana Jakóbowskiego, Anny Jakubowicz-Bryx. - Bydgoszcz, 2002. - S. 292-303
 55. Glodzik Beata: Idee i założenia pedagogiki Marii Montessori w odniesieniu do zreformowanego systemu oświaty w Polsce // W: Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokolowskiej-Dzioby. - Lublin, 2002. - S. 123-128
 56. Guz Sabina: Metoda Marii Montessori w opiniach i badaniach współczesnych uczonych amerykańskich // W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / red. nauk. Grażyna Milkowska-Olejniczak, Kazimierz Uzdzicki. - Zielona Góra, 2000. - S. 423-431
 57. Guz Sabina: Nauczanie - uczenie się w oddzialach Montessori w świetle obserwacji zachowan dzieci // W: Edukacja poprogresywistyczna pod red. Ewy Smak, Stanisławy Wloch. - Opole, 2004. - S. 91-98
 58. Guz Sabina: Znaczenie metody M. Montessori dla rozwoju społecznego dziecka // W: Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej / pod red. Marii Chodkowskiej. - Lublin, 2002. - S. 109-118
 59. Guz Sabina: Znaczenie metody Marii Montessori dla rozwoju integracji sensoryczno-motorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym // W: Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci: wybrane zagadnienia / pod red. Sabiny Guz. - Warszawa, 2001. - S. 137-150
 60. Jaworska Boleslawa: Wybrane koncepcje nauki całościowej: system Marii Montessori // W: Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej / Boleslawa 62. Jaworska. - Płock, 1999. - S. 31-36
 61. Ludwig Harald: Montessoriańska szkoła doświadczania życia społecznego: teoria i praktyka szkol ponadpodstawowych w zakresie pedagogiki Montessori // W: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Sliwerskiego. - Kraków, 2001. - (Idee, Metody, Inspiracje). - S. 521-535
 62. Ludwig Harald: "Wychowanie kosmiczne" Marii Montessori - alternatywny program wychowania i kształcenia w epoce postmodernistycznej // W: Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Sliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków, 2000. - S. 105-117
 63. Łatacz Ewa: Od szkoły średniej po uniwersytet, czyli opis przedstawionych przez Marie Montessori instytucjonalnych form kształcenia dorosłych i młodzieży // W: Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki / red. Krystyna Baranowicz. - Kraków, 2000. - S. 51-64
 64. Metoda Marii Montessori // W: Źródła do dziejowa wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, księga 1, Myśli pedagogiczna w XX stuleciu / wyboru i oprac. Stefan Woloszyn. - Wyd. 2 zm. - Kielce, 1998. - S. 173-194
 65. Miksza Małgorzata: Miejsce Marii Montessori (1870-1952) w klasyfikacjach prądów, kierunkowa i ruchowa pedagogicznych // W: Pedagogika alternatywna - dylematy teorii / red. Bogusław Sliwerski. - Wyd. 2 zm. - Kraków, 2000. - S. 99-104
 66. Sikorska Iwona: Komunikacja jako przekazywanie znaczę w pedagogice Rudolfa Steinera i Marii Montessori // W: O komunikowaniu w przedszkolu i w nauczaniu zintegrowanym / pod red. Krystyny Gasiorek i Magdaleny Grochowalskiej. - Kraków, 2003. - (Nowoczesna Szkołą ; 10). - S. 91-102
 67. Szady Katarzyna: Podmiotowosc dziecka w systemie pedagogicznym Marii Montessori // W: Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej / pod red. Henryka Machela. - Toruń, 1997. - S. 137-143
 68. Zdybel Dorota: Klasa szkolna jako źródło doświadczeń komunikacyjnych dziecka: na przykładzie szkoły tradycyjnej i szkoły Montessori // W: Problemy edukacji lingwistycznej: teoria i praktyka edukacyjna w zmieniającej sie Europie. T. 2, Roczne aspekty edukacji lingwistycznej dziecka / pod red. Marii Teresy Michalewskiej i Miroslawa Kisiela. - Kraków, 2002. - S. 253-263
 69. Zdybel Dorota: Obraz szkoły Montessori w świetle badan amerykańskich // W: Edukacja alternatywna: nowe teorie, modele badan i reformy / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Sliwerskiego. - Kraków, 2000. - S. 257-267

Książki

 1. Maria Montessori: Domy dziecięce (Le case dei bambini) reprint Wyd. "Edytor" S.A.
 2. Cavalletti Sofia: Potencjal duchowy dziecka: doświadczenia z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat. - Kraków: Wydaw. WAM, 2001
 3. Łatacz Ewa: Recepcja teorii pedagogicznej Marii Montessori w Polsce do roku 1939. - Lodz: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 1996
 4. Lukaniuk-Quintanilla Anna: Szkołą Marii Montessori - historia i współczesność. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Espero", 1998
 5. Miksza Małgorzata: Zrozumiec Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. - Kraków: Impuls, 1998
 6. Barbara Stein: Teoria i praktyka pedagogiki Marii Montessori w szkole podstawowej. Kielce 2003 Wyd. Jedność.
 7. Urlich Steenberg: Pedagogikia Marii Montessori w przedszkolu. Kielce 2004 Wyd. Jedność Herder